ԱՊՊԱ

Ի՞նչ է ԱՊՊԱ-ն


ԱՊՊԱ-ն Ավտոտրանսպորտային միջոցների պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն է, որը երաշխավորում է ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործման հետևանքով երրորդ անձանց կյանքին և (կամ) գույքին պատճառված վնասների փոխհատուցումը։

ՈՒ՞մ համար է ԱՊՊԱ պայմանագիրը պարտադիր

ԱՊՊԱ պայմանագիրը պարտադիր է ՀՀ տարածքում հաշվառված և (կամ) ՀՀ տարածք վարելու միջոցով ներմուծվող բոլոր ավտոտրանսպորտային միջոցների համար։

(Բացառություն են կազմում «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված տրանսպորտային միջոցները)։

Ո՞վ կարող է կնքել ԱՊՊԱ պայմանագիրը

  • ավտոմեքենաների սեփականատերերը,
  • ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագիր ունենալու դեպքում՝ վարձակալները,
  • ավտոմեքենաները ՀՀ տարածք վարելու միջոցով ներմուծող անձինք` անկախ ավտոմեքենայի սեփականատեր լինելու հանգամանքից։

Որքա՞ն է կազմում ԱՊՊԱ ծածկույթը
 
ԱՊՊԱ պայմանագրով հատուցման առավելագույն չափը կազմում է`

անձնական վնասների դեպքում`
մեկ ապահովագրական պատահարի համար 33 000 000 ՀՀ դրամ, յուրաքանչյուր տուժողի համար` 3 300 000 ՀՀ դրամ,

գույքային վնասների դեպքում`
մեկ ապահովագրական պատահարի համար 18 000 000 ՀՀ դրամ, յուրաքանչյուր տուժողի համար`1 800 000 ՀՀ դրամ։